O spoločnosti

Počas našej doterajšej činnosti sme sa projekčne a dodávateľsky podieľali na viacerých významných investičných akciách, avšak veľký podiel v našich aktivitách nesie i projektovanie objektov individuálnej bytovej výstavby, vrátane riešenia interiérov, či spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Za uvedené obdobie sme získali bohaté skúsenosti, ktoré využívame na zvyšovanie kvality práce, pričom dĺžka našej praxe predstavuje 9 až 18 rokov. vo svojej práci vychádzame z najnovších poznatkov z oblasti stavebníctva, i posledných európskych trendov v architektúre, ergonómii a stavebnej fyzike. projekty spĺňajú platné technické normy a predpisy, no zároveň i individuálne požiadavky zákazníkov.

Projekčná zložka našej spoločnosti g.a.m je vybavená počítačovými cad - pracoviskami, na ktorých sme schopní spracovať projektovú dokumentáciu od architektonickej štúdie objektu, projektu interiéru, vrátane trojrozmernej vizualizácie riešenej stavby, až po projekt pre realizáciu stavby. potenciálny staviteľ si tak môže v našom ateliéri obzrieť svoj budúci objekt zvonka i zvnútra a utvoriť si predstavu o jeho rozmeroch a výzore.

Sme schopní viesť celú investičnú akciu, počínajúc zabezpečením vstupných podkladov stavby, spracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie, odborným jednaním s dotknutými orgánmi štátnej správy, až po kolaudáciu.

Dodávateľsky sa v súčasnosti zameriavame najmä na realizáciu interiérov na kľúč.

Ponúkame komplexné služby, pričom zaručujeme svoju odbornosť, kvalitu a profesionalitu.